અમારો સંપર્ક કરો

અમારો સંપર્ક કરો

અમને એક સંદેશ મોકલો

કૃપા કરી નીચે આપેલ ફોર્મ પૂર્ણ કરો અને અમને સંપર્કની તમારી પસંદીદા પદ્ધતિ જણાવો અને શક્ય તેટલી વહેલી તકે સ્ટાફનો સભ્ય તમારી પાસે પાછો આવશે.

અમારું સ્થાન

65 ક્લેર આરડી, ગ્રેનાટાઉન, કાર્ડિફ સીએફ 11 6 ક્યુપી, યુનાઇટેડ કિંગડમ

અમને એક સંદેશ મોકલો

કૃપા કરી નીચે આપેલ ફોર્મ પૂર્ણ કરો અને અમને સંપર્કની તમારી પસંદીદા પદ્ધતિ જણાવો અને શક્ય તેટલી વહેલી તકે સ્ટાફનો સભ્ય તમારી પાસે પાછો આવશે.

અમારું સ્થાન

65 ક્લેર આરડી, ગ્રેનાટાઉન, કાર્ડિફ સીએફ 11 6 ક્યુપી, યુનાઇટેડ કિંગડમ

4 વિન્ડ્સને બસની માહિતી

સિટી સેન્ટરમાંથી

બસ નંબર 8 - કસ્ટમ હાઉસ સ્ટ્રીટ
બસ નંબર 9 - કસ્ટમ હાઉસ સ્ટ્રીટ
બસ નંબર 94 - ફિલહાર્મોનિક
બસ નંબર 92 - ફિલહાર્મોનિક

સિટી સર્કલથી

બસ નં - સિટી સર્કલ (ક્લોકવાઇઝ), કાર્ડિફ બે, કેન્ટન, હીથ હોસ્પિટલ, અલ્બેની આરડી, ટ્રેમોર્ફા, ઓશન વે (વર્જિલ શેરીમાં બહાર નીકળો) થઈને
બસ નં - સિટી સર્કલ (એન્ટિ-ક્લોકવાઇઝ) ઓસન વે, ટ્રેમોર્ફા, અલ્બેની રોડ, હીથ હોસ્પિટલ, કેન્ટન, કાર્ડિફ બે (હેયરફોર્ડ શેરીમાં બહાર નીકળો)

બધા 4 વિન્ડ્સ કેન્દ્રની નજીક બંધ થાય છે.

Qries

4 વિન્ડ્સને બસની માહિતી

સિટી સેન્ટરમાંથી

બસ નંબર 8 - કસ્ટમ હાઉસ સ્ટ્રીટ
બસ નંબર 9 - કસ્ટમ હાઉસ સ્ટ્રીટ
બસ નંબર 94 - ફિલહાર્મોનિક
બસ નંબર 92 - ફિલહાર્મોનિક

સિટી સર્કલથી

બસ નં - સિટી સર્કલ (ક્લોકવાઇઝ), કાર્ડિફ બે, કેન્ટન, હીથ હોસ્પિટલ, અલ્બેની આરડી, ટ્રેમોર્ફા, ઓશન વે (વર્જિલ શેરીમાં બહાર નીકળો) થઈને
બસ નં - સિટી સર્કલ (એન્ટિ-ક્લોકવાઇઝ) ઓસન વે, ટ્રેમોર્ફા, અલ્બેની રોડ, હીથ હોસ્પિટલ, કેન્ટન, કાર્ડિફ બે (હેયરફોર્ડ શેરીમાં બહાર નીકળો)

બધા 4 વિન્ડ્સ કેન્દ્રની નજીક બંધ થાય છે.

Qries

4 વિન્ડ્સને ટ્રેનની માહિતી

ગ્રેનાટાઉન અથવા કાર્ડિફ સિટી સેન્ટર રેલ્વે સ્ટેશનો 10-15 મિનિટ ચાલીને મળી શકે છે.

Qries

4 વિન્ડ્સને ટ્રેનની માહિતી

ગ્રેનાટાઉન અથવા કાર્ડિફ સિટી સેન્ટર રેલ્વે સ્ટેશનો 10-15 મિનિટ ચાલીને મળી શકે છે.

Qries

કાર પાર્કિંગ

પેર્ચિરિસ સ્ટ્રીટ (ટ્ર theશશેડની નજીક) નજીકના કેટલાક રહેણાંક સાઇડ શેરીઓમાં અથવા પેઇડરિસ સ્ટ્રીટ (પેટીરિસ સ્ટ્રીટ નજીક) માં ઉપલબ્ધ 2 કલાક સુધી મફત પાર્કિંગ અથવા વધુ પાર્કિંગ માટે ઉપલબ્ધ ઉદ્યાનમાં મર્ચસ પ્લેસ (4 વિન્ડ્સની બાજુની બાજુની શેરી) માં ઉપલબ્ધ છે.

કાર પાર્કિંગ

પેર્ચિરિસ સ્ટ્રીટ (ટ્ર theશશેડની નજીક) નજીકના કેટલાક રહેણાંક સાઇડ શેરીઓમાં અથવા પેઇડરિસ સ્ટ્રીટ (પેટીરિસ સ્ટ્રીટ નજીક) માં ઉપલબ્ધ 2 કલાક સુધી મફત પાર્કિંગ અથવા વધુ પાર્કિંગ માટે ઉપલબ્ધ ઉદ્યાનમાં મર્ચસ પ્લેસ (4 વિન્ડ્સની બાજુની બાજુની શેરી) માં ઉપલબ્ધ છે.
guGujarati