Nodau

Cenhadaeth

Mae 4Winds yn bodoli i ddarparu gwasanaeth adnoddau iechyd meddwl mynediad agored, dan arweiniad y defnyddiwr, i bobl sy'n byw yng Nghaerdydd a'r ardaloedd cyfagos. Rydym yn hyrwyddo adferiad trwy ddarparu cefnogaeth, gwybodaeth a chyfleoedd i ganolbwyntio ar adferiad.

Nodau

I unioni'r allgáu cymdeithasol a'r grymuso a wynebir yn aml gan bobl sy'n byw yng Nghaerdydd a'r ardaloedd cyfagos sy'n profi / sydd wedi profi anawsterau iechyd meddwl.

Hyrwyddo adferiad pobl sy'n profi anawsterau iechyd meddwl. Credwn fod gan bawb hawl i gyrraedd eu potensial ac i fyw bywydau boddhaus yn y gymuned.

Gwerthoedd

Fel sefydliad, rydym yn gweithio tuag at egwyddorion:
 • Cynhwysiant cymdeithasol
 • Cynnwys a chyd-gynhyrchu
 • Cydraddoldeb
 • Grymuso
 • Hygyrchedd
 • Gwelliant
 • Tryloywder
 • Atebolrwydd
 • Gweithio mewn partneriaeth
 • Yn croesawu amrywiaeth
 • Cysondeb

Credwn fod gan bob unigolyn yr hawl i gael ei drin ag urddas a pharch.

Rydym yn credu mewn hyrwyddo adferiad unigolion sy'n profi anawsterau iechyd meddwl. Rydym wedi ymrwymo i Siarter Iechyd Meddwl Caerdydd a'r Fro ac yn gweithio iddo.

Rydym yn credu mewn hyrwyddo delwedd gadarnhaol o iechyd meddwl a mynd i'r afael â stigma a gwahaniaethu fel y gall unigolion fyw bywydau boddhaus yn y gymuned.
cyWelsh