Adferiad

Adferiad

Mae 4Winds wedi ymrwymo i helpu pobl i weithio tuag at adferiad. Nid yw adferiad mewn iechyd meddwl yn golygu bywyd heb symptomau, yn hytrach, dysgu byw bywyd i'r eithaf, cael gobaith a gwireddu'ch potensial er gwaethaf hynny. Credwn fod pob unigolyn yn unigryw, a bod ein holl wasanaethau'n cael eu darparu mewn ffordd sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn, yn gyfannol ac yn canolbwyntio ar adferiad. Rydym wedi ymrwymo'n llawn i Siarter Iechyd Meddwl Oedolion Caerdydd a'r Fro ac yn gweithio iddynt.
Mae 4Winds wedi ymrwymo i helpu pobl i weithio tuag at adferiad. Nid yw adferiad mewn iechyd meddwl yn golygu bywyd heb symptomau, yn hytrach, dysgu byw bywyd i'r eithaf, cael gobaith a gwireddu'ch potensial er gwaethaf hynny. Credwn fod pob unigolyn yn unigryw, a bod ein holl wasanaethau'n cael eu darparu mewn ffordd sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn, yn gyfannol ac yn canolbwyntio ar adferiad. Rydym wedi ymrwymo'n llawn i Siarter Iechyd Meddwl Oedolion Caerdydd a'r Fro ac yn gweithio iddynt.

Taflen Siarter

Canllaw i werthoedd, egwyddorion, arferion a safonau y dylech eu disgwyl gan wasanaethau yng Nghaerdydd a Dyffryn Morgannwg

Siarter

Siarter Iechyd Meddwl Oedolion Caerdydd a'r Fro (siarter Adfer)

Seren Adferiad

Mae 4Winds yn ddarparwr Seren Adferiad Iechyd Meddwl trwyddedig ac mae'r holl weithwyr wedi'u hyfforddi yn hyn. Mae adferiad fel arfer yn golygu newid pethau mewn nifer o feysydd yn eich bywyd fel bod pethau'n gweithio'n well i chi. Mae'r Recovery Star yn darparu fframwaith ar gyfer nodi'r meysydd lle mae angen i newid ddigwydd a rhoi cynllun ar waith i hyn ddigwydd. Bydd gennych berchnogaeth a rheolaeth ar y cynllun hwn a gyda'n cefnogaeth ni byddwch yn nodi meysydd o'ch bywyd yr ydych am eu newid / gwneud gwelliannau ynddynt; mae'r Seren Adferiad yn eich helpu i weld y llun mawr. Bydd yn mesur cynnydd ac yn dangos i chi lle gallai rhwystrau fod ar waith a bydd y mesurau canlyniadau hefyd yn ein helpu i weld a yw'r gefnogaeth a roddwyd gennym yn helpu.
Mae 4Winds yn ddarparwr Seren Adferiad Iechyd Meddwl trwyddedig ac mae'r holl weithwyr wedi'u hyfforddi yn hyn. Mae adferiad fel arfer yn golygu newid pethau mewn nifer o feysydd yn eich bywyd fel bod pethau'n gweithio'n well i chi. Mae'r Recovery Star yn darparu fframwaith ar gyfer nodi'r meysydd lle mae angen i newid ddigwydd a rhoi cynllun ar waith i hyn ddigwydd. Bydd gennych berchnogaeth a rheolaeth ar y cynllun hwn a gyda'n cefnogaeth ni byddwch yn nodi meysydd o'ch bywyd yr ydych am eu newid / gwneud gwelliannau ynddynt; mae'r Seren Adferiad yn eich helpu i weld y llun mawr. Bydd yn mesur cynnydd ac yn dangos i chi lle gallai rhwystrau fod ar waith a bydd y mesurau canlyniadau hefyd yn ein helpu i weld a yw'r gefnogaeth a roddwyd gennym yn helpu.

Mae'r Seren yn edrych ar ddeg rhan o'ch bywyd:

Rheoli iechyd meddwl
Perthynas
Hunanofal
Ymddygiad caethiwus
Sgiliau byw
Cyfrifoldebau
Rhwydweithiau cymdeithasol
Hunaniaeth a hunan-barch
Gwaith
Ymddiried a gobaith
  • Rheoli iechyd meddwl
  • Perthynas
  • Hunanofal
  • Ymddygiad caethiwus
  • Sgiliau byw
  • Cyfrifoldebau
  • Rhwydweithiau cymdeithasol
  • Hunaniaeth a hunan-barch
  • Gwaith
  • Ymddiried a gobaith
Os hoffech chi drefnu sesiwn Seren Adferiad Iechyd Meddwl, cysylltwch â ni am apwyntiad.

Profiad Personol o Adferiad: Stori Izzy

Fy enw i yw Isobel Oak. Rwy'n byw ac yn gweithio'n lleol na fyddai'r naill na'r llall yn bosibl heb flynyddoedd o gefnogaeth gyfannol, gyson a pharhaus gan 4Winds.

Mae gen i ddiagnosis o sgitsoffrenia. Fe wnaeth y cyflwr hwn ddifetha fy mywyd ym mhob agwedd. Cyn i mi ymgysylltu â 4Winds, wnes i ddim ymgysylltu ag unrhyw beth ac nid oeddwn i eisiau byw mwyach - roedd fy mywyd yn annioddefol i mi. Cefais ffordd o fyw afiach a dinistriol iawn. Cysgu trwy'r dydd ac effro trwy'r nos. Roeddwn i'n byw mewn fflat mewn tŷ a rennir gyda chymdogion swnllyd iawn. Dim ond yn y siop leol yr es i allan i brynu bwyd byrbryd afiach. Roeddwn i dros bwysau wedi meddwl yn dlawd, yn ynysig ac yn hynod unig. Roeddwn i wedi mynd heibio'r 4Winds ar brydiau - roedd yn edrych yn groesawgar ac yn y diwedd fe wnes i godi'r dewrder i fynd yno ar fy mhen fy hun. Dim pwysau nac apwyntiadau na allwn eu cadw. Roedd hwn yn drobwynt oherwydd cefais fy ngrymuso gan y penderfyniad hwn; fy ngham cyntaf trwy ddewis tuag at adferiad. Roeddwn i mor sâl ar yr adeg hon, nes i mi ddarganfod bod fy ymweliadau â'r ganolfan i ddechrau yn rhoi rhywfaint o seibiant i mi o'm hamodau byw enbyd, unigedd llwyr ac ymdeimlad o anobaith. Ymhen amser, dechreuais deimlo'n ddiogel, cefais groeso a gwerthfawrogiad - rhywbeth nad oeddwn i wedi'i brofi gyda gwasanaethau eraill. Buan y darganfyddais fod gen i obaith ar gyfer y dyfodol a dechreuais ddilyn gweithgareddau yn y gymuned na fyddwn wedi breuddwydio amdanynt yn y gorffennol. Rhoddodd 4Winds sylfaen mor gadarn a rhwydwaith cymorth cryf imi fel y llwyddais i astudio ar gyfer gradd celf, gwaith gwirfoddol a gwaith â thâl yn y pen draw. Erbyn hyn, rydw i'n gweithio tridiau'r wythnos fel gweithiwr cymorth cymheiriaid yn Nhîm Iechyd Meddwl Cymunedol Pendine.

Mae 4Winds yn gweithio i gynifer o bobl na fyddent fel arall yn cymryd rhan mewn gwasanaethau. Mae'r cyswllt cymdeithasol, gweithgareddau'r ganolfan a gwasanaethau wedi'u hanelu at gynyddu hunan-barch a galluogi. Dyma fy mhrofiad i a phrofiad ffrindiau rydw i wedi'u gwneud yn y ganolfan.
Sawl blwyddyn yn ôl, cefais wybod am alwad am gynigion i ddylunio logo siarter adfer a wnaeth fy ysbrydoli i wneud hynny. Dewiswyd fy nyluniad ac mae'n dal i gael ei ddefnyddio ar y Siarter hyd heddiw. Mynychais lansiad y Siarter yng Nghynulliad Cymru a llwyddais i rannu rhai o fy mhrofiadau; roedd hyn yn hwb i'm hyder. Dysgais lawer am adferiad o fy siwrnai fy hun a alluogwyd gan y 4Winds. Mae'r logo'n crynhoi'r hyn rydw i wedi'i ddysgu am adferiad; y gall ymwneud â thwf personol a meithrin eich hun. Mae'r amgylchedd cywir yn helpu. Mae 4Winds wedi cyfrannu at greu'r amgylchedd iawn i mi a llawer o rai eraill.

Mae'r gefnogaeth barhaus gan 4Winds mor bwysig i iechyd, lles ac adferiad fy hunan a defnyddiwr gwasanaeth arall. Rwy'n credu, trwy gael defnyddwyr gwasanaeth i weithio ac ymgysylltu â'r gymuned ehangach, yn helpu gyda herio stigma trwy ddod â thabŵau i'r amlwg hy gallu siarad am bynciau a phrofiadau nad ydyn nhw'n gyffredin yn y gymdeithas brif ffrwd. Mae angen lle arnom i wneud hyn, i gael cefnogaeth brofiadol ac i gael mynediad at gefnogaeth cymheiriaid. Mae'r 4Winds yn ardderchog wrth ddarparu'r lle hwn.

Gyda diolch i Isobel Oak, Aelod 4Winds a Gweithiwr Cefnogi Cymheiriaid yn Nhîm Iechyd Meddwl Cymunedol Pendine

Coleg Adfer a Lles Caerdydd a'r Fro

Fel un o'r sefydliadau sy'n ymwneud â chefnogi cynllunio a datblygu Coleg Adfer a Lles Caerdydd a'r Fro, mae 4Winds wrth ei fodd bod y coleg bellach yn gwbl weithredol (er ar-lein ar hyn o bryd) ac eisoes yn darparu ystod ragorol o gyrsiau sy'n canolbwyntio ar adferiad am ddim ar a ystod o bynciau iechyd meddwl a lles. Mae'r rhain ar gael i bawb sy'n defnyddio neu wedi defnyddio gwasanaethau iechyd meddwl ar hyn o bryd, eu gofalwyr, holl staff y Bwrdd Iechyd, neu unigolion sy'n gweithio ym maes iechyd meddwl yn yr Awdurdod Lleol a'r Sector Elusennol. Rydym yn falch o gael ein cynrychioli ar Fwrdd y Coleg, i barhau â'n perthynas waith dda gyda'r Coleg a chefnogi'r gwaith o amgylch adferiad yn lleol. I gael rhagor o wybodaeth am y Coleg gan gynnwys ei brosbectws diweddaraf, ewch i

Coleg Adfer a Lles Caerdydd a'r Fro

Prospectus Spring Term 2022 (Part 1)
cyWelsh